1

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1.โรงเรียนบ้านเขาดิน ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาดิน ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 3.โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพิกุลแก้ว ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก