11

11 พ.ย. 62 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้เก็บตัวอตัวอย่าง เพื่อส่งตรวจหาสารตกค้าง จำนวน 8 ตัวอย่าง ดังนี้ 1.ไข่ไก่ฟาร์ม 4 ตัวอย่าง 2.อาหารสุกร 2 ตัวอย่าง 3.อาหารไก่เนื้อ 1 ตัวอย่าง 4.กล้ามเนื้อไก่ 1 ตัวอย่าง