1

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ร่วมปฏิบัติงานโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ และ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วปร.904 เราทำความดีด้วยหัวใจ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งานด้านปศุสัตว์ การเฝ้าระวังป้องโรคระบาดสัตว์ในช่วงฤดูฝน การเฝ้าระวังป้องกันโรคแอฟริกาอหิวาต์สุกร(ASF) โรคระบาดในสัตว์ปีก และหากพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติให้เเจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที ณ วัดโพธิ์แทน ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก