1

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ร่วมกิจกรรม " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก " โดยบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชน แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในการติดต่อราชการ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับประชาชนในพื้นที่ ณ วัดโพธิ์ปากพลี ตำบลปากพลีจ.นครนายก