1

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 10 แห่ง ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกุฎีเตี้ย ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก 3.โรงเรียนวัดทองจรรยา ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 4.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทองจรรยา ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 5.โรงเรียนอนุบาลบ้านนา ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 6.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลบ้านนา ต.บ้านนา จ.นครนายก 7.โรงเรียนวัดทองย้อย ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 8.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทองย้อย ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 9.โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 10.โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา