1

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก ได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมฯ ที่พื้นที่ หมู่ 5 ตำบลดอนยอ เกษตรกร 4 ราย กระบือ 33 ตัว โค 17 ตัว และหมู่ 7 ตำบลเขาพระ เกษตรกร 2 ราย กระบือ 28 ตัว