1

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จำนวน 20 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงแพะขุนเขาเพิ่ม โดยมีสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายก และสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนา ร่วมให้ความรู้ด้านการจัดการฟาร์ม การเคลื่อนย้ายสัตว์ การเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ การจัดทำบัญชีครัวเรือน และแนวทางการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้และผ่านการประเมินคุณสมบัติสู่การเป็น Smart Farmer ของกรมปศุสัตว์ได้