1

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 4 แห่ง ดังนี้ 1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเกาะพิกุล ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 4.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก