6

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยนายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก มอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ok) จำนวน 2 แห่ง คือ 1.ร้าน เบทาโกร ช็อป สาขานครนายก ต.ท่าช้าง อ.เมือง  2.ร้าน สุนทรีย์ คุ้มคล้าย (ตู้หมูสดชุมชน) ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก วัตถุประสงค์เพื่อรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่มีสุขลักษณะที่ดี ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (GAP) ไม่มีสารตกค้าง สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังโรงฆ่าสัตว์ได้ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานอาหารปลอดภัยของกรมปศุสัตว์