1

วันที่ 12 ธันว่คม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกโดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกปฎิบัติงานในพื้นที่ อำเภอบ้านนาอำเภอองครักษ์ และอำเภอเมืองนครนายก ออกต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 จำนวน 18 แห่ง ดังนี้ 1.อำเภอองครักษ์ 9 แห่ง 2.อำเภอบ้านนา 3 แห่ง 3.อำเภอเมืองนครนายก 6 แห่ง