1

วันที่ 12 ธันว่คม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกโดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกปฎิบัติงานในพื้นที่ อำเภอบ้านนาอำเภอองครักษ์ และอำเภอเมืองนครนายก ออกต่อใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 จำนวน 18 แห่ง ดังนี้ 1.อำเภอองครักษ์ 9 แห่ง 2.อำเภอบ้านนา 3 แห่ง 3.อำเภอเมืองนครนายก 6 แห่ง

1.jpg 27731.jpg 27732.jpg

27733.jpg 27734.jpg 27735.jpg

27736.jpg 27737.jpg 27744.jpg