1

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 ออกปฎิบัติการโครงการห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ Mobile Lap เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาการสัตว์และสารตกค้างเบื่องต้นในโรงผลิตอาหารสัตว์ จำนวน 2 โรง ดังนี้ 1.บริษัท จรุ่งโรจน์อาหารสัตว์ จำกัด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 2.บริษัท ฟาร์มจงเจริญ จำกัด ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก