1

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1.โรงฆ่าไก่ธนพลค้าสัตว์ปีก ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 2.โรงฆ่าเป็ดป้าอร ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก