1

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 1.โรงฆ่าไก่ธนพลค้าสัตว์ปีก ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 2.โรงฆ่าเป็ดป้าอร ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก

1.jpg 465548.jpg 465549.jpg

465552.jpg 465554.jpg 465555.jpg

465558.jpg 465559.jpg 465561.jpg

465563.jpg 465565.jpg 465566.jpg

465568.jpg 465569.jpg