1

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า ปฏิบัติงานตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 จำนวน 5 แห่ง เก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อสัตว์ ในกิจกรรมตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ตัวอย่าง ดังนี้ 1.โรงฆ่าไก่มณีรัตน์ ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก 2.โรงฆ่าศุขกัญญา ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก 3.โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองนครนายก ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 4.โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเกาะหวาย ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ..นครนายก 5.โรงฆ่าไก่สินีกานต์ พานทอง ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก และเก็บตัวอย่างตับไก่เนื้อ ในโครงการ Monitoring Plan ในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 2 ตัวอย่าง

1.jpg 28631.jpg 28632.jpg

28633.jpg 28634.jpg 28635.jpg

28636.jpg 28637.jpg 28638.jpg

28639.jpg 28640.jpg 28641.jpg

28642.jpg 28643.jpg 28644.jpg

28645.jpg 28646.jpg 28647.jpg