4

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ออกพื้นที่เพื่อดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) ใน โคเนื้อและแพะเนื้อ ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก