1

วันที่ 18 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติงานตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ และให้คำแนะนำการจัดการฟาร์ม เพื่อป้องกันการเกิดมลภาวะ เรื่องกลิ่น ฝุ่นละออง เสียง น้ำเสีย ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน 5 ฟาร์มดังนี้ 1.ประวัติฟาร์ม ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก (เป็ดเนื้อ) 2.พรรณีฟาร์ม ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก (ไก่เนื้อ) 3.สมคิดฟาร์ม ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก(ไก่เนื้อ) 4.บุญสร้างฟาร์ม ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก (ไก่เนื้อ) 5.เสาร์ฟาร์ม ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก (ไก่เนื้อ)