1

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรกลุ่ม ธคก. จำนวน 2 ราย เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดำเนินงาน โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกรในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ กลุ่มธนาคารโค-กระบือบ้านใหม่ไทยพัฒนา อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว