1

วันที่ 23 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลและประเมินศักยภาพ เพื่อจัดกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรายเดิม ปี 60-62 ต.เกาะโพธิ์ และ ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก