9

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจต่ออายุการรับรองการปฎิบัติการที่ดีทางการเกษตร (GAP) สำหรับฟาร์มไก่ไข่ มะลิวัลย์ไก่ไข่
เลขที่ 248  ม.9 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา เป็นฟาร์มไก่ไข่ขนาด 8โรงเรือน ยอดไก่ไข่ ประมาณ 400,000 ตัว