1

วันที่ 9 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ปฏิบัติงานให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์ โรคระบาดที่สำคัญในสัตว์ปีก การทำวัคซีน และการควบคุม ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การทำฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองในพื้นที่ ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จำนวน 30 ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก