1

วันที่ 20 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนา ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ม.7 ต.ป่าขะ ตรวจสอบการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น เพื่อใช้เป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่ บริษัท ซันอโกร จำกัด ม.7 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก