ฟาร์มสุกรที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก      
อำเภอ ฟาร์มทั้งหมด ฟาร์ม GAP ประเภทการเลี้ยงสัตว์
ฟาร์ม สุกร ฟาร์ม สุกร ฟาร์มอิสระ ฟาร์มบริษัท ฟาร์มพันธสัญญา
(ฟาร์ม) (ตัว) (ฟาร์ม) (ตัว) (ฟาร์ม) (ฟาร์ม) (ฟาร์ม)
อำเภอเมือง 11 42,050 4 9,400 1 - 3
อำเภอปากพลี 5 3,200 4 2,255 - - 4
อำเภอบ้านนา 94 96,935 21 41,397 1 8 12
อำเภอองครักษ์ 2 4,500 1 7,550 1 - -
รวม 112 146,685 30 60,602 3 8 19
รวบรวมโดย กลุ่มพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์         ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2561