1วันเสาร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕  นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัด นครนายกได้เปิดเผยว่าตามหมายกำหนดการสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ พระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครนายกเป็นการส่วนพระองค์ ณ โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา หมู่ ๕ ตำบล ศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระ ทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ว่าราช การจังหวัดนครนายก และคณะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้ารับเสด็จ โดย มีหมายกำหนดการทรงตรวจเยี่ยมและทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ในส่วน ของกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต ๒ เป็นผู้แทนของกรมปศุสัตว์เฝ้ารับเสด็จซึ่งในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกได้จัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ อารมณ์ดีที่ได้พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้เรียนรู้ทักษะการเลี้ยงไก่ไข่ซึ่งขยายผลจากโรงเรียนสู่ชุมชนผล ผลิตที่ได้จากการเลี้ยงไก่ไข่จำนวน ๙๕ ตัวมีผลผลิตไข่เฉลี่ย ๖๕ ฟองต่อวัน ๑,๙๕๐ ฟองต่อเดือน หรือ๒๔,๐๐๐ ฟองต่อปีผลผลิตที่ ได้ส่งเข้าสู่ระบบสหกรณ์โรงเรียนเพื่อนำไปใช้ประกอบอาหารในโครงการอาหารกลางวันจากจำนวนนักเรียน ๙๓ คนจะได้รับการบริโภค ไข่ ๓ ฟองต่อสัปดาห์คิดเป็นจำนวนไข่ที่ใช้ในโครงการอาหารกลาง วัน ๑,๑๑๖ ฟองต่อเดือนหรือ๑๓,๓๙๒ ฟองต่อปี ส่วนที่เหลือ ๘๓๔ ฟองต่อเดือนหรือ ๑๐,๐๐๘ ฟองต่อปี ได้จำหน่ายให้กับผู้ปกครอง ครูและประชาชนทั่วไปเลือกซื้อผ่านสหกรณ์ของโรงเรียนรายได้ที่ เกิดขึ้นนำมาเป็นทุนหมุนเวียนซื้ออาหารเลี้ยงไก่ไข่และเป็นสวัสดิ การของโรงเรียนและในการเสด็จของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯพระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรและรับฟังการถวายรายงานการดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี จากนักเรียนผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว

1.jpg 379878.jpg 379887.jpg

379888.jpg S__1466387.jpg S__1466388.jpg

S__1466389.jpg S__1466390.jpg S__1466391.jpg

S__1466392.jpg