1

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565  นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เป็นประธานในการเปิดงาน เนื่องใน “วันอนุรักษ์ควายไทย” ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤษภาคม ของทุกปี ณ ธานีควายไทยฟาร์ม ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงควายไทย ให้เป็นสัตว์เลี้ยงสำคัญ สร้างคุณค่าทางจิตใจ และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อคนที่มีอาชีพการเลี้ยงควายจะได้รับการยอมรับให้เสมอภาคกับอาชีพเกษตรกรรมอื่น และเพื่อให้เกษตรกรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงควายจังหวัดนครนายกให้มีศักยภาพ และขีดความสามารถในการเลี้ยงควายสู่อาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงควายในชุมชนท้องถิ่นมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยในการจัดกิจกรรมมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครนายก เกษตรจังหวัดนครนายก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา และเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงควายจังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยภายในงานมีการมอบโล่และเงินรางวัลในการประกวดธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ระดับเขต แก่ กลุ่มอนุรักษ์ควายไทยสาริกา พร้อมมอบบัตรประจำตัวสัตว์ให้แก่ คุณปฏิธาน ธานี เจ้าของธานีควายไทยฟาร์ม และกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญควาย ซึ่งเกษตรกรเครือข่ายผู้เลี้ยงควายได้นำควายงามเข้าร่วมพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลต่อไป

1.jpg 1018869.jpg 1018870.jpg

S__3489910.jpg S__3489912.jpg S__3489913.jpg

S__3489914.jpg S__3489915.jpg S__3489916.jpg

S__3489917.jpg S__3489918.jpg S__3489919.jpg

S__3489920.jpg S__3489937.jpg S__3489939.jpg

S__3489940.jpg