- การออกใบอนุญาตให้นำสัตว์หรือซากสัตว์ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด(ร.4)


- ขั้นตอนการออกใบอนุญาตให้ทำการค่าสัตว์หรือซากสัตว์ (ร.10)