2018 06 01 073424

 

 

"ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการต่อต้านการทุจริตและมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล"