1

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยลงพื้นที่ (เคาะประตูบ้าน) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข-แมว ในพื้นที่ ม.1-8 เขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล 
ผลการดำเนินงานได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข 250 ตัว เเมว 1,250 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,500 ตัว
 

1.jpg 247433.jpg 247434.jpg

247435.jpg 247436.jpg 247437.jpg

247438.jpg 247439.jpg