1

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยนายสุนทร รัตนจำรูญ มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยจัดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันสุนัข- แมว ณ วัดอรุณรังษี ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ผลการดำเนินงาน เกษตรกรรับบริการ 24 รายผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ 17 ตัว เพศเมีย 14 ตัว แมวเพศผู้ 12 ตัว และเพศเมีย 15 ตัว

1.jpg 251156.jpg 251157.jpg

251158.jpg 251159.jpg 251160.jpg

251161.jpg 251162.jpg 251163.jpg