1

บ่ายวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จากการเปิดเผยของนายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ควาย ประจำถิ่นของจังหวัดนครนายกในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างควายพันธุ์ดีให้เกิดขึ้นในจังหวัดนครนายก จากการที่ เจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมฯลงพื้นที่เก็บข้อมูลรายงานพบว่าควายประจำถิ่นของจังหวัดนครนายกที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและมีคุณค่าเหมาะสมที่จะเป็นแม่พันธุ์ในการผลิตลูกยกตัวอย่างเช่น ควายชื่อแม่กว้าง ซึ่งเป็นควายที่มีอัตลักษณ์เขายาวเป็นแม่ควายดั้งเดิมของลุงนพบ้านพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ปัจจุบันอายุ ๒๒ ปี ซึ่งใน สมัยอดีตลุงนพใช้แม่เขากลางทำการลากเลื่อนไถนา เทียมเกวียน ความกว้างของเขาจากซ้ายไปขวา ๓ เมตร ๑๕ เซน มีความสูง ๑๔๐ เซน และให้ลูกมาแล้วที่นับได้ ๑๖ ตัว ซึ่งมีการขยายต่อสู่เกษตรกร หลายรายในจำนวนเกษตรกรดังกล่าวมีลุงพรมบ้านต้นกระโบก หมู่ ๑๐ ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ได้ขอซื้อลูกแม่กาง มาเลี้ยงพัฒนาตั้งชื่อว่าแม่ใหญ่ปัจจุบันอายุ ๑๘ ปีให้ลูกมาประมาณ ๑๐ ตัว ลุงพรมได้พัฒนาต่อยอดจนถึงปัจจุบันและพัฒนาการเลี้ยงแบ บประณีตเป็นที่รู้จักในนาม “ฟาร์มควายเทพมงคลควายไทยพัฒนา" ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาต่อยอดในการผสมพันธุ์ด้วยน้ำเชื้อควายพันธุ์ดีจึงเป็นเป็นเครื่องยืนยันว่าควายประจำถิ่นจังหวัดนครนายกสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นควายงามที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสามารถพิสูจน์ความจริงของอัตลักษณ์ควายนครนายกได้ดังภาพประกอบและวีดีโอนำเสนอท้ายข่าวนี้

1.jpg 525878.jpg 600020.jpg

600022.jpg 604880.jpg 604883.jpg

605862.jpg 605924.jpg