1

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัด นครนายก ได้มอบหมายให้นายนิธิศ จิตนิยม นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วย น.ส.วิรัลพัชร์ อยู่อินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก สืบเนื่องจาก วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกได้จัดประชุม Focus Group เกษตรกรแกนนำเครือข่ายผู้เลี้ยงควายจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๑ ไปแล้วนั้น โดยเป็นการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการวางแผนขับเคลื่อนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงควายของเกษตรกรในจังหวัดนครนายกให้มีขีดความสามารถและเป็นนักธุรกิจควายอย่างครบวงจรประเด็นการหารือสำคัญคือการ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงควายจังหวัดนครนายก และได้มีการคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายผู้เลี้ยงความระดับอำเภอ เพื่อเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับเกษตรกรผู้เลี้ยงควายในพื้นที่ โดยมีแกนนำเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ นำโดย คุณน้ำ รพีภัทร เอกพันธ์กุล และเครือข่ายผู้นำคนเลี้ยงควายพัฒนาจังหวัดนครนายก ณ รพีภัทรฟาร์ม ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหนครนายก และในการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ตัวแทนเครือข่ายผู้เลี้ยงควายของแต่ละอำเภอไปรวบรวมข้อมูลเกษตรผู้เลี้ยงควายในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารเหี่ยวกับเครือข่ายผู้เลี้ยงควาย และร่วมเป็นกรรมการในการเลือกประธาน รองประ ธานและคณะกรรมการในการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยงควายจังหวัดนครนายก ในครั้งหน้าโดยกำหนดจัดการประชุมครั้งที่ ๓ ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ธานีควายไทยฟาร์ม ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นอกจากนี้สำนักงานปศุ สัตว์จังหวัดนครนายกได้สร้างกลุ่มไลน์เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงควายจังหวัดนครนายกและเพจควายงามจังหวัดนครนายกเพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้และเชื่อมโยงระบบการตลาดให้กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงควายจังหวัดนครนายกได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด

1.jpg 13942.jpg 13942_0.jpg

13943.jpg 13944.jpg 13945.jpg

13949.jpg 13951.jpg 2.jpg

S__3678233.jpg S__3678235.jpg