1

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะกระบือ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยลงพื้นที่ (เคาะประตูบ้าน) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข-แมว ในพื้นที่ ม.1, ม.3, ม.4, ม.6 และ ม.12 เขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะกระบือ
ผลการดำเนินงานได้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข 321 ตัว เเมว 752 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,073 ตัว

1.jpg 263203.jpg 263204.jpg

263205.jpg 263206.jpg 263207.jpg

263208.jpg 263209.jpg 263210.jpg

263211.jpg