1

14 ก.พ.61 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ จ.นครนายก ฝึกอบรมเกษตรกรเลี้ยงสัตว์รายย่อย (ไก่พื้นเมือง) ตามโครงการ "ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) สำหรับเกษตรกรรรายย่อย ณ หอประชุมอำเภอองครักษ์ จ.นครนายก จำนวน 25 ราย พร้อมนี้กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ร่วมประชาสัมพันธ์และปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

1

14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ตรวจสถานพยาบาลสัตว์ ขออนุญาตตั้งและดำเนินสถานพยาบาลสัตว์ ณ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ราย

อ่านเพิ่มเติม...

1

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ด่านกักกันสัตว์นครนายก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี สำนักงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปากพลี สถานีตำรวจภูธรปากพลี เทศบาลตำบลเกาะหวาย เทศบาลเมืองนครนายก และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติงานส่งเสริมและตรวจสอบสินค้าเกษตรทั่วประเทศแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคเนื้อสัตว์ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ตลาดท่าแดง อ.ปากพลี ตลาดเทศบาลเมืองนครนายก อ.เมือง จ.นครนายก

อ่านเพิ่มเติม...

1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ด่านกักกันสัตว์นครนายก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก สำนักงานสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านนา เทศบาลตำบลบ้านนา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอองครักษ์ เทศบาลตำบลองครักษ์ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติงานส่งเสริมและตรวจสอบสินค้าเกษตรทั่วประเทศแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคเนื้อสัตว์ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ณ ตลาดวัดสมอ อ.บ้านนา ตลาดสดองครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

อ่านเพิ่มเติม...

1

ปศุสัตว์นครนายกพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชา

       วันที่ 31 ม.ค.61 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรฯตามแผนการพัฒนาบุคลากรผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก รอบที่ 1/2561 (IDP 1/2561) เรื่อง เทคนิคการจัดทำสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์
โดยใช้ Smartphone ซึ่งมีผู้เข้าร่วมพัฒนา จำนวน 14 ราย ในการนี้ผู้เข้าร่วมพัฒนาต้องฝึกปฏิบัติและส่งผลงานคนละ 2 ชิ้นงาน

อ่านเพิ่มเติม...