รางวัลแห่งความภูมิใจ

เตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)

ภาพข่าวผู้บริหาร

"คลิปสรุปการปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก"

ภาพข่าวกิจกรรมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ฝึกอบรมครูและนักเรียนในหลักสูตร การเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เป็นประธานในการดำเนินการจัดฝึก...

อ่านรายละเอียด

ห้องปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ 1-2 กันยายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก พร้อมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี เข้าร่...

อ่านรายละเอียด

เก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง
วันที่ 2 กันยายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกปฏิบัติ...

อ่านรายละเอียด

ติดตามโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสู่ชุมชน
วันที่ 2 กันยายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานติดตามโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลา...

อ่านรายละเอียด

ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก
วันที่ 2 กันยายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก...

อ่านรายละเอียด

ฝึกอบรมครูและนักเรียนในหลักสูตร การเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563
ห้องปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่
เก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรฟาร์มปลอดสารเร่งเนื้อแดง
ติดตามโครงการขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสู่ชุมชน
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไอคอนลิงค์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์