รางวัลแห่งความภูมิใจ

เตือนภัยโรคพิษสุนัขบ้า(Rabies)

ภาพข่าวผู้บริหาร

"คลิปสรุปการปฏิบัติงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก"

ภาพข่าวกิจกรรมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่...

อ่านรายละเอียด

เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญ...

อ่านรายละเอียด

ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์(Young SmartFarmer) ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พาเก...

อ่านรายละเอียด

เก็บตัวอย่างสารตกค้างประจำ ปี63
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกปฎิบัติง...

อ่านรายละเอียด

โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรพื้นฐานอาสาปศุสัตว์” ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ฝึกอบรมเกษตรกรอาสาปศุสัตว์ (อสป.) หลักสูตร ...

อ่านรายละเอียด

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย
เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563
ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์(Young SmartFarmer) ประจำปีงบประมาณ 2563
เก็บตัวอย่างสารตกค้างประจำ ปี63
โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรพื้นฐานอาสาปศุสัตว์” ปีงบประมาณ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

ไอคอนลิงค์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์