สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 182/85 หมู่ที่ 1 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 (บริเวณภายในศาลากลางจังหวัดนครนายก)

โทร 0-3731-1549 โทรสาร 0-3731-1549 ต่อ 18