cutout b    cutout b    cutout b    cutout b

1.นายประพันธ์ ปราณีบุตร

-2507 - ม.ค.2510

 

 2.นายเขียน สุรักษ์

ม.ค.2510 - ก.ย.2518

 

3.นายบุญเพ็ง ทินกุล

มิ.ย.2519 - ก.ย.2520

 

4.นายประยงค์ แนบเกษร

เม.ย.2521 - ธ.ค.2524

 cutout b    cutout b    cutout b    cutout b

 5.นายศิลป เปรมฤทัย

ธ.ค.2524 - ม.ค.2526

 

6.นายนพปฎล หทัยธรรม

ม.ค.2526 - ก.ย.2528

 

7.นายวิศิษฐ์ ฤกษ์สง่า

ก.พ.2529 - พ.ย.2530

 

8.นายไพศาล จุลฤกษ์

ธ.ค.2530 - ธ.ค.2531

 cutout b    cutout b    cutout b    cutout b

9.นายปรีชา อุจวาที

ธ.ค.2531 - ก.ค.2532

 

10.นายอุดม อาจมังกร

ก.ค.2532 - มี.ค.2534

 

11.นายณรงค์ ทวีทรัพย์

มี.ค.2534 - ม.ค.2542

 

12.นายสมโพธิ์ ศรมยุรา

ม.ค.2542 - พ.ย.2546

 cutout b    cutout b    nyk15    nyk16

13.นายนิโรจน์ วัจนะภูมิ

พ.ย.2546 - ก.ย.2550

 

14.นายทัศนัย โตอนันต์

ธ.ค.2550 - ก.ย.2556

 

15.นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ

ต.ค.2556 - ธ.ค.2557

 

16.นายสืบสวัสดิ์ ภาคพิบูลย์

ธ.ศ.2557 - ก.ย.2559

sunthorn 1            
17.นายสุนทร รัตนจำรูญ
พ.ย.2559 -ปัจจุบัน