sunthorn 1    
      นายสุนทร รัตนจำรูญ
ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 
   
           
      ฝ่ายบริหารทั่วไป    
       sukanya2    
      นางสาวสุกัญญา  กุลประดิษฐ์    
      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน    
           
      88     
      นางสาวจันทร์เพ็ญ  พาพันธ์    
      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน    
           
      กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์    
           
       nopicture    
      (ว่าง)    
      หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์    
           
 

 

 

 22

     

 

 

som3

  สัตวแพทย์หญิงธนวรรณ ณ ถลาง        นางสาวสุภาพร  ศรีม่วง
  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ       เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติการ
           
   44        st122
  นางสาวจุฑามาศ  บุญเกิด       นางวัลย์ลดา แย้มอรุณพัฒนา
  เจ้าพนักงานสัตวบาล       เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
           
      กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
           
      22    
      นายสัตวแพทย์วัฒนา  แสงปัญญา    
      หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์    
           
     

 

 66

 

   
      สัตวแพทย์หญิงจุฑามาศ  ประภาพรรณพงศ์    
      นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    
           
   55    h23    h21
  (นางสาวนารีรัตน์  พานเพ็ชร)   นายเกษตรชัย เรืองเดช   นางจิราวรรณ เหล่าชัย
  เจ้าพนักงานสัตวบาล   เจ้าพนักงานสัตวบาล   พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
           
      กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    
           
       s11    
      นายสัตวแพทย์บุญกัน เขตแวงควง    
      หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    
           
       s12    
      นายชัยวัฒน์ รักอิสสระ    
      สัตวแพทย์ชำนาญงาน    
           
   s311  

  48888

   s222
  นายสุริยา จันนา   นางสาววาสนา  เปียคำ   นายสมเกียรติ อยู่ปาน
  นักวิชาการสัตวบาล   นักวิชาการสัตวบาล   เจ้าพนักงานสัตวบาล
           
      กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    
           
       77    
      นายนิธิศ  จิตนิยม    
      หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์    
           
       4333    
      นางสาววิรัลพัชร์  อยู่อินทร์    
      เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน    
           
      สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก    
           
       st121    
      นางจิรานุช  จันทร์ปิยวงศ์    
      ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก    
           
       11    
      นายสัตวแพทย์วรุต  ชินประหัษฐ์    
      นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ    
           
   m21        m22
  นางสาววันดี จันทเพ็ชร       นางจุรีรัตน์ อินทฤาชัย
  เจ้าพนักงานสัตวบาล       เจ้าพนักงานสัตวบาล
           
      สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี    
           
       st121    
      นางจิรานุช  จันทร์ปิยวงศ์    
      ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครนายก  รักษาราชการแทน    
       ปศุสัตว์อำเภอปากพลี    
   p21        p22
  นายวัชระ วิชชุชนินทร       นายสมชาย จันทน์เทศ
  เจ้าพนักงานสัตวบาล       เจ้าพนักงานสัตวบาล
           
      สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา    
           
       22    
      นายสัตวแพทย์วัฒนา  แสงปัญญา    
      หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  รักษาราชการแทน    
       ปศุสัตว์อำเภอบ้านนา    
     

 

              bn12               

    

   
      สัตวแพทย์หญิงบุณทริกา  ศรีเสาวลักษณ์    
      นายสัตวแพทย์ชำนาญการ    
           
   33    bn2    bn23
  นางสาวธันยพร  เจริญยิ่ง   นายพงศ์ศักดิ์ จันทร์ประธาตุ   นางสุภาพร พิมพิสนท์
  เจ้าพนักงานสัตวบาล   เจ้าพนักงานสัตวบาล   เจ้าพนักงานสัตวบาล
           
      สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์    
           
       viliya1    
      นายวิริยะ  สุวรรณโชติ    
      ปศุสัตว์อำเภอองครักษ์    
           
       26    
      นายฉัตรชัย  วงศ์สา    
   ข้อมูล ณ  มีนาคม  2565   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน