11111

วันที่ 3 - 10 ส.ค. 62 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมคณะเจ้าหน้าที่ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ เดินทางไปตรวจรับรองแหล่งผลิตอาหารสัตว์ชนิดขนสัตว์ปีกป่นผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น เลือดสัตว์ปีกป่น และไขมันจากสัตว์ปีก แบบรายแหล่งผลิต เพื่อการนำเข้าราชอาณาจักร ณ โรงงาน SARIA POLSKA Sp. z. o.o. และโรงงาน STRUGA S.A. สาธารณรัฐโปแลนด์