1

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 โดยลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการใช้น้ำในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สถานการณ์น้ำ ฟาร์มไก่เนื้อ จำนวน 4 ฟาร์ม ชึ้งทางฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อได้มีการสำรองน้ำเพื่อใช้ภายในฟาร์มตลอดทั้งปี