1

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์(Young SmartFarmer) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ที่ทำการกลุ่มผู้เลี้ยงแพะตำบลเขาเพิ่ม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 10 ราย โดยมีวิทยากรจากสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครนายกเข้าร่วมให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือนนอกจากนี้จะดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรจำนวน 2 รายเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์(Young SmartFarmer) ในระดับเขตต่อไป