1

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ออกปฏิบัติงานตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก เพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีกและค้นหาสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติ พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ด้านการเลี้ยง การป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกในช่วงอากาศเปลี่ยนเเปลง ในพื้นที่ ต.บึงศาล อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยหากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติให้เกษตรกรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที