3

วันที่ 30 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกพื้นที่ตรวจต่ออายุใบรับรอง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับ
ฟาร์มสุกร (มาตรฐานฟาร์ม) ณ. สยามเครื่องชั่งฟาร์ม ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก