1

วันที่ 17 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกโดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต2 ดำเนินการตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่    1.โรงฆ่าสุกรเทศบาลเมืองนครนายก ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก  2.โรงฆ่าสุกรเทศบาลตำบลเกาะหวาย ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี 3.โรงฆ่าไก่มณีรัตน์ ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก  4.โรงฆ่าไก่ JF ไก่สด ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก  5.โรงฆ่าสุกรเอื้อดี ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา โดยได้ตรวจสอบและแจ้งให้โรงฆ่าทุกแห่งดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ และ พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พศ.2559