1

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 ณ โรงฆ่าเป็ดวิลัย ม.7 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก