2

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร อาหารและน้ำดื่มสุกร เพื่อส่งตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง กิจกรรมต่ออายุใบรับรองฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง จำนวน 2 ฟาร์ม ดังนี้ 1.วิรัตน์ฟาร์ม ต.ป่าขะ อ.บ้านนา 2.สยามเครื่องชั่งฟาร์ม ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา