1

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลและประเมินศักยภาพเพื่อจัดกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ม.9
ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก