1

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ร่วมปฏิบัติงานโครงการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ และ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วปร.904 เราทำความเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งานด้านปศุสัตว์ การเฝ้าระวังป้องโรคระบาดสัตว์ในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง การเฝ้าระวังป้องกันโรคแอฟริกาอหิวาต์สุกร(ASF) และโรคระบาดในสัตว์ปีก ณ โรงเรียนองครักษ์ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก