1

วันที่ 8 มกราคม 2563 คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต 1 และเขต 2 ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงเรียนวัดสันตยาราม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก