3

วันที่ 18 ต.ค. 60 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ออกตรวจติดตามโค ตามโครงการพัฒนาการเกษตรด้านปศุสัตว์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ แบบปราณีต ปีงบประมาณ 2560 เกษตรกร จำนวน 5 ราย ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์