โรงฆ่าสัตว์/โรงพักสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส.2 จังหวัดนครนายก

 

พื้นที่   ประเภทโรงฆ่าสัตว์  รวม
สุกร  ไก่เนื้อ  เป็ด 
 อำเภอเมืองนครนายก  1  3  0 4
 อำเภอปากพลี  1  2  0 3
อำเภอบ้านนา 3 4 2 9
อำเภอองครักษ์ 0 1 0 1
รวม 5 10 2 17

 ข้อมูล ณ เม.ย.2561

 

 รวบรวมข้อมูลโดย.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์